PROVĚRKY A KONTROLY

Prověrky BOZP

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

 

Kontrolujeme aktuální stav dokumentace BOZP, platné revize a kontroly dle platné legislativy. Stav pracoviště, Rozsah a platnost lékařských prohlídek a provádění příslušných školení. Vše zpracujeme do přehledného výstupu.

Pravidelné kontroly požární ochrany

Fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba je povinna pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Preventivní požární prohlídky podle § 12 se provádějí v následujících lhůtách:

  • o v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,
  • o v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců,
  • o v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nejméně jednou za rok za předpokladu že se na pracovišti pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA

KONTAKT

© MN Reja s.r.o., všechna práva vyhrazena.